Algemene voorwaarden & Privacyregelement FitLunetten

ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY BELEID FITLUNETTEN (VERSIE 9-07-2022)

FITLUNETTEN

 • Bij FitLunetten kunt u zelfstandig of onder professionele begeleiding van een fitness instructeur, trainen in de volledig uitgeruste fitnessruimte met kracht – en cardioapparatuur. Daarnaast biedt FitLunetten ook groepslessen aan in HITT training, yoga en pilates en de mogelijkheid tot senior- en kinderfitness.

 

ONZE AANPAK

Sporten doe je niet zomaar, je hebt een doel en wij helpen je graag je doel te bereiken. Of je nu je conditie wilt verbeteren, meer kracht wilt ontwikkelen, of voor een specifiek doel wil trainen, of afvallen; een programma gebaseerd op jouw wensen en doelen is de basis voor iedere effectieve training.

 1. Intake (of proefles)
  Bespreking doelstellingen, wensen, blessures, medicatie en sportverleden. Aansluitend vinden er testen plaats, te weten; bloeddruk, bodyscan en conditie, en wordt er een schema opgesteld in samenspraak en aansluitend gaan we sporten.
 2. Schema op maat
  Door nemen van het schema, controle van lichaamshouding en instellingen apparaten voor een veilige en verantwoorde manier van trainen.
 3. Controle schema (afspraak 3)
  Controle uitvoering oefeningen, lichaamshouding en instellingen voor een borging van veiligheid tijdens trainen.
 4. Evaluatie (maandelijks)
  Evaluatie van de testen en de behaalde resultaten waarna er op basis van nieuwe wensen en of nog te behalen resultaten een nieuw schema wordt gemaakt voor de komende maand.
 • Begeleidingsafspraak
  Individuele begeleiding naar specifieke wens en of revalidatie training als gevolg van fysiotherapie.
 • Voedingsafspraak
  Bespreken van uw voedingsdagboek en hulp bij het maken van gezonde keuzes te (blijven) maken.

 

CONTACTGEGEVENS

FitLunetten is gevestigd in Cultureel Centrum de Musketon op de eerste verdieping naast de bibliotheek.

Adres Fitlunetten:

Hondsrug 19

3502 MA Utrecht

www.fitlunetten.nl

Email: fitness@fitlunetten.nl

Op werkdagen zijn wij bereikbaar op nummer: 030 – 2851605.

FitLunetten maakt onderdeel uit van Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU) en werkt, na uitdrukkelijke toestemming van u, zo nodig samen met huisartsen of de afdeling fysiotherapie.

 

OPENINGSTIJDEN

Kijk voor de actuele openingstijden op onze website:

https://www.fitlunetten.nl/over-fitlunetten/

 

VERGOEDING EN TARIEVEN

Wij hebben verschillende soorten abonnementen. Kijk voor de kosten van de verschillende soorten abonnementen, inclusief volledig begeleidingsplan, op onze website https://www.fitlunetten.nl/over-fitlunetten/tarieven/

of loop bij ons binnen voor informatie. Het eenmalig volgen van een proefles is gratis. Eenmalige kosten bij het afsluiten van een abonnement zijn de kosten voor aanmelding (20,0 euro) en de kosten voor een persoonlijke toegangspas (5,- euro). FitLunetten is ook aangesloten bij BedrijfsFitness Nederland en de U-pas.

Bij het niet betalen van openstaande rekeningen hebben wij de vordering uit handen gegeven aan incassobureau Medicas. BV.

 

HUISREGELEMENT

 1. Voor alle sporten dient u een handdoek te gebruiken, dat wil zeggen op alle toestellen en alle grondmatjes. Deze handdoeken dient u zelf mee te nemen. Leg na de les/training gebruikte materialen terug op hun plaats. Gebruik apparatuur volgens de aangegeven richtlijnen en voor oefeningen waarvoor deze bedoeld zijn. Train sociaal: hou een apparaat niet te lang bezet en maak het gebruikte toestel schoon voordat u dit verlaat. Het is verboden om glaswerk in de zalen te gebruiken.
 2. Uw veiligheid staat hoog in het vaandel bij Fitlunetten. U heeft zich te houden aan de aanwijzingen van de instructeur.
 3. In de sportruimte dient u in sportkleding gekleed te zijn en is uitsluitend schoon en niet-buiten gedragen schoeisel toegestaan.
 4. Wij raden u aan om zo min mogelijk waardevolle goederen mee te nemen. FitLunetten aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren of vermiste eigendommen.
 5. Sporten bij FitLunetten gebeurt op eigen risico. U dient zelf zorg te dragen voor een verzekering die schade dekt bij eventuele ongevallen. FitLunetten zal geen verantwoordelijkheid aanvaarden en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen tijdens het verblijf of voortkomende uit het verblijf bij FitLunetten.
 6. Er kan vanaf een leeftijd van 14 jaar gesport worden bij FitLunetten. Tot 16 jaar alleen onder begeleiding van een ouder of verzorger.
 7. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de sport ruimte en in de douche ruimte.
 8. Uw abonnement is persoonsgebonden. Wanneer er fraude wordt gepleegd, volgt directe stopzetting van het abonnement zonder teruggave van uw abonnementsgelden.
 9. Bij deelname aan één van de sporten bij FitLunetten verplicht ieder zich te houden aan dit reglement. Bij schending van dit reglement behoudt FitLunetten zich het recht voor de toegang te weigeren aan de overtreders/-sters en het lidmaatschap per direct te beëindigen. FitLunetten is dan geen vergoeding of terugbetaling van het lopende abonnement verschuldigd.
 10. Tegoeden inhalen is mogelijk vanaf twee weken van tevoren tot twee maanden na de gemiste les.
 11. Bij drukte of op aanwijzing van de instructeur, is 20 minuten de maximaal toegestane tijd op een apparaat

 

COVID-19

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM. Wij vragen u om dit ook te doen. Dit betekent:

 • veelvuldig handen wassen
 • geen handen schudden
 • reserveer een tijdsvak om te sporten
 • kom maximaal 5 minuten van te voren en vertrek direct aan het einde van uw tijdvak
 • sportkleding aan en een lege blaas (kleedkamer en toilet gesloten)
 • eigen handdoek & bidon (gevuld) mee
 • handen reinigen bij binnenkomst
 • apparaat reinigen na gebruik
 • houd 1,5 meter afstand van uw medesporters en trainers
 • hoest en nies in de elleboog
 • kom niet naar de sportschool als u verkoudheidsklachten of koorts heeft.

 

ERKENDE OPLEIDINGSPLAATS

FitLunetten is een erkend leerbedrijf. In sommige gevallen zal er bij uw training een stagiaire aanwezig zijn. Ook kan het voorkomen dat u door een stagiaire behandeld wordt. Dit gebeurt altijd in samenwerking en in overleg met de fitness instructeur, zodat de kwaliteit van uw training gewaarborgd blijft. Wanneer u dit niet op prijs stelt dient u dit van te voren aan te geven.

 

KLACHTEN

De SGU heeft een eigen klachtenregeling. Mocht u een klacht hebben, dan kunt u deze klachten het beste eerst met de betreffende persoon bespreken. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, dan kunt u om een formulier klachtenregeling vragen aan een van de assistentes. Zie www.gezondlunetten.nl

 

BETALINGSVOORWAARDEN FITLUNETTEN

 1. Aanmelding geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier. Bij aanmelding als nieuw lid worden er kosten voor administratie en een lidmaatschapskaart in rekening gebracht (inschrijfgeld).
 2. De abonnementen (3 maanden-, half jaar) gaan in op de dag waarop men de eerste les volgt en zijn dan respectievelijk 3 maanden of een half jaar geldig.
 3. Uw abonnement is persoonsgebonden. Wanneer er fraude wordt gepleegd, volgt directe stopzetting van het abonnement zonder teruggave van uw abonnementskosten.
 4. Er kan vanaf een leeftijd van 14 jaar gesport worden bij FitLunetten. Tot 16 jaar alleen onder begeleiding van een ouder. Zie ook punt 14.
 5. De abonnementen (3 maanden-, half jaar) gaan in op de dag waarop men de eerste les volgt. Bij start in een lopende maand word de duur van het abonnement vermeerderd met de resterende hoeveelheid dagen van de maand waarin wordt gestart: vanaf de eerste dag van de volgende maand is het abonnement dan respectievelijk 3 maanden of een half jaar geldig.
 6. Opschorting is mogelijk voor een periode van maximaal twee maanden. Het abonnement zal in dit geval worden verlengd met eenzelfde periode.
 7. De 10-rittenkaart is 6 maanden geldig. Bij iedere les / training wordt er 1 rit afgeboekt.
 8. Het abonnementsgeld is per maand verschuldigd en dient u bij vooruitbetaling, per automatische incasso, te voldoen. Indien u, om welke reden dan ook, uw abonnement stop wilt zetten, dan dient u dit een volledige kalendermaand voor het beëindigen van de geldige periode schriftelijk aan de balie door te geven. Zonder tijdige melding loopt uw abonnement te allen tijde door evenals de bijbehorende (betaal-) verplichtingen. Indien er een betalingsachterstand is ontstaan, wordt de toegang geblokkeerd. Loopt uw betalingsachterstand op naar meer dan 2 maanden, dan worden uw gegevens doorgestuurd naar ons incassobureau.
 9. FitLunetten behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1 maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen.
 10. Beëindiging van uw lidmaatschap is uitsluitend schriftelijk mogelijk met in achtneming van een maand opzegtermijn tot het einde van het 1e contract einde. Het is niet mogelijk om een 3 maanden of half jaar abonnement tussentijds op te zeggen. Zonder schriftelijke beëindiging wordt het abonnement automatisch verlengt. Na een volledige abonnementsduur is het maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.
 11. Betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. In bijzondere gevallen zal het management, per geval afzonderlijk, een passende regeling treffen.
 12. Als een onbetaalde factuur ter incasso uit handen gegeven wordt, zijn alle gerechtelijke- en buitenrechtelijke kosten voor rekening van de debiteur.
 13. Bij ondertekening van het inschrijfformulier heeft u zich akkoord verklaard met en getekend voor dit reglement.
 14. Minderjarigen dienen het inschrijfformulier mede te laten ondertekenen door ouder of verzorger. Bij inschrijving dient de ouder of verzorger fysiek aanwezig te zijn.
 15. Fitlunetten behoudt zich het recht voor om eenzijdig de invulling of de tijden van groepslessen te veranderen. Op de website van Fitlunetten zullen de veranderingen tijdig worden aangegeven.

 

 PRIVACY BELEID

FitLunetten verwerkt gegevens om goede begeleiding te kunnen leveren aan cliënten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we helderen en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. FitLunetten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
 • gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • rechten van cliënten te respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen in zoverre dat wettelijk is toegestaan.

Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Doeleinden & Grondslag

Om goede sport-therapeutische begeleiding te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt ter registratie en uitvoering van uw sportlidmaatschap. Dit is noodzakelijk voor onder andere het kunnen opnemen van contact met de cliënt, het kunnen opstellen van het juiste oefenprogramma en om facturatie te verzorgen.

Ook ten behoeve van personeels- en salarisadministratie worden persoonsgegevens vastgelegd.

Wanneer een cliënt de hulp van een fitnessinstructeur inroept, ontstaat er een behandelingsovereenkomst tussen hen. Dit is de grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens. Eventuele overdrachten vanuit fysiotherapeut of huisarts worden, na mondelinge toestemming van u, bewaard in uw dossier.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan FitLunetten de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Persoonsgegevens

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • gegevens over medicijnen en hulpmiddelen
 • medische gegevens
 • Bankrekeningnummer
 • informatie, die een cliënt invult, bijvoorbeeld in het contactformulier
 • indien van toepassing, naam en contactgegevens verwijzer

Uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor uitvoering van de sport-therapeutische begeleiding worden gevraagd en vastgelegd. Onze medewerkers raadplegen gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Cliënten worden hiervan op de hoogte gebracht via het privacy beleid op de website van FitLunetten.

Uw persoonsgegevens worden door de organisatie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende looptijd van de behandelovereenkomst en daarna vijftien jaar

Voor een totaal overzicht van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, heeft FitLunetten een verwerkingsregister conform de eisen van de AVG opgesteld.

Toestemming

Persoonsgegevens worden uitsluitend na toestemming van de cliënt verwerkt en/of gedeeld met andere zorgverleners.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cliënten kunnen hun toestemming op elk moment weer intrekken. Hierbij dient aangemerkt te worden dat passende zorg enkel geleverd kan worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de medische administratie;
 • Het meten en borgen van kwaliteit

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens en dat deze personen gehouden zijn aan geheimhouding van de informatie, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is met gebruikersnaam en wachtwoordbeleid en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Indien er (mogelijk) sprake is van een datalek wordt de procedure zoals beschreven in ‘protocol Datalek SGU’ in gang gezet om te beoordelen of melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan betrokkene(n) noodzakelijk is. In alle gevallen wordt de afweging om wel of niet te melden, geregistreerd. Ook wordt beoordeeld welke maatregelen genomen moeten worden om eventuele herhaling te voorkomen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Rechten van cliënten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven (in zoverre wettelijk toegestaan) welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Na ontvangst van een verzoek wordt dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken afgehandeld.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klacht
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via de SGU klachtenregeling. Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

FitLunetten

Hondsrug 19
Postbus 24006
3524 BP Utrecht
(030) 285 1605

www.fitlunetten.nl

Email: fitness@fitlunetten.nl

Intensieve begeleiding met een mooi resultaat

"Vanaf het begin heeft Fit Lunetten mij goed begeleid. Ik had hiervoor al veel getraind bij andere sportscholen maar daar word je vaak aan je lot over gelaten. Vanaf het begin werden er meetbare doelen gesteld en er was veel begeleiding. Niet alleen over hoe je moet trainen maar ook over voeding en aanpassing van levensstijl. Dit heeft geresulteert in flink minder kilo's!"
Rob de Wit
Fitness & Cardio

Wij werken onder andere met: